Algemene voorwaarden

 

Art. 1: De plaatsingsovereenkomst is pas rechtsgeldig zodra DE HUMMELTJESTREIN en de ouder(s)/verzorger(s) een getekend exemplaar van de plaatsingsovereenkomst in bezit hebben.

 

Art. 2: De plaatsingsovereenkomst wordt bij de kinderen automatisch beëindigd zodra het betreffende kind de leeftijd heeft bereikt om naar de basisschool te gaan.

 

Art. 3: Vanaf 1 maand na de ingangsdatum van de plaatsingsovereenkomst hebben beide partijen het recht deze overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging kan geschieden per iedere dag van iedere maand.

 

Art. 4: De ouder(s)/verzorger(s) krijgen maandelijks een factuur van DE HUMMELTJESTREIN ten behoeve van de opvang van het kind. Deze factuur wordt door de ouders/verzorgers per maand voorafgaand aan de termijn voldaan.

 

Art. 5: Indien de laatst verzonden factuur niet binnen 7 werkdagen voldaan is zal er eenmalig een betalingsherinnering toegezonden worden. Als er sprake is van een betalingsachterstand van langer dan een maand, zal er indien niet anders overeengekomen, een derde partij in de arm genomen worden om de betalingsachterstand af te handelen. Alle buiten gerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten die door de kinderopvang of zijn gemachtigde worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting(en) van de ouder(s)/verzorger(s) te bewerkstelligen, komen ten laste van de ouder.

 

Art. 6: Bij een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden vervallen alle rechten van de ouder(s)/verzorger(s) en wordt de kindplaats in kwestie naar inzicht van DE HUMMELTJESTREIN opnieuw ingevuld.

 

Art. 7: Per 1 januari en per 1 juli van elk jaar kan een aanpassing van de prijs per kindplaats plaatsvinden op basis van het prijsindexcijfer en de ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en/of politieke ontwikkelingen. Prijsaanpassingen zullen minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk aan ouder(s)/verzorger(s) worden gemeld.

 

Art. 8: DE HUMMELTJESTREIN is het hele jaar geopend met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en 2 studiedagen voor het personeel van DE HUMMELTJESTREIN.

 

Art. 9: Indien de ouder(s)/verzorger(s) het aantal overeengekomen kindplaatsen/ dagdelen niet daadwerkelijk benut, is desondanks het volledige in de plaatsingsovereenkomst genoemde bedrag verschuldigd.

 

Art. 10: Ruilen is mogelijk in geval van vakantie of afgemelde dagen die uiterlijk 48 uur van tevoren worden afgemeld. Ziekte- en wettelijke feestdagen vallen niet binnen het ruilbeleid.

Ruilen is mogelijk binnen maximaal 1 maand na de afwezige dag indien er plek is.

 

Art. 11: Ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het actueel houden van hun persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc.). Iedere wijziging in de persoonlijke gegevens dient direct aan DE HUMMELTJESTREIN te worden doorgegeven.

 

Art. 12: Wijzigingen in de gegevens van de plaatsingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens de gewijzigde gegevens blijven de overige gegevens/bepalingen van deze overeenkomst gedurende de gehele looptijd van deze overeenkomst van kracht. Een toekomstige wijziging in de gegevens hoeft slechts door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk akkoord bevonden te zijn.

 

Art. 13: De Hummeltjestrein biedt op verschillende locaties opvang in Vleuten, namelijk op de stationsstraat 13C en de Stationsstraat 36. Met ondertekening van het contract geven ouders toestemming dat, het betreffende kind in geval van schoolvakanties of wanneer het personeel van de Hummeltjestrein dit nodig acht, opgevangen mag worden op de andere locatie dan de geplaatste locatie. Indien dit het geval is zal dit schriftelijk of mondeling gecommuniceerd worden met ouders voorafgaand aan de locatiewissel.

 

Art. 14: Deze algemene voorwaarden van DE HUMMELTJESTREIN zijn van toepassing op de getekende plaatsingsovereenkomst. De ouder(s)/verzorger(s) verklaart met de inhoud daarvan bekend te zijn en akkoord te gaan.

 

KINDEROPVANG DE HUMMELTJESTREIN "ALTIJD LEUK"

Willen je Hummeltjes graag een keer spelen bij kinderdagverblijf de Hummeltjestrein? Neem vandaag nog contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

De Hummeltjestrein


locatie Station

Stationsstraat 36
3451 BZ Vleuten

Telefoon: 06-57033988
E-mail: info@dehummeltjestrein.nl
Kvk: 77632672
LRK: 151392158

CONTACTGEGEVENS

De Hummeltjestrein


locatie Perron

Stationsstraat 13C
3451 BV Vleuten

Telefoon: 06-21168744
E-mail:  info@dehummeltjestrein.nl
Kvk: 77632672
LRK: 774116924